Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Jana Pawła II

w Lubieni

Witamy w naszej szkole!

Witamy w naszej szkole!

Regulamin Samorządu Szkolnego -

Dokument do pobrania

Pobierz...
Przewodniczący -Natalia Kusiak i Klaudia Miliczek


Zastępca przewodniczącego -Malwina Niemczak


Skarbnik - Kacper Kos


Cały Samorząd:


Dyplom 1  


Plan pracy Samorządu Szkolnego na rok 2018/2019

Dokument do pobrania

Pobierz...REGULAMIN

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU SZKOLNEGO

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W LUBIENI

 

REGULAMIN ZAWIERA:

I.           Postanowienia ogólne.

II.          Cele i zadania Samorządu.

III.        Organy Samorządu Szkolnego.

IV.         Zasady działania organów Samorządu Szkolnego.

V.          Ordynacja wyborcza.

VI.         Zadania opiekuna Samorządu Szkolnego.

VII.            Dokumentacja Samorządu Szkolnego.

VIII.         Postanowienia końcowe.

Opracowała – Beata Piątek

I.

Postanowienia ogólne

1.       Przy Szkole Podstawowej w Lubieni działa Samorząd Szkolny.

2.       Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.       W poszczególnych klasach są tworzone samorządy klasowe, których członkami są uczniowie danej klasy.

II.

Cele i zadania Samorządu

1.      Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

- kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki,

- pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły,

- organizowanie apeli okolicznościowych,

- prace społeczne na rzecz szkoły,

- Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, samokontroli i samooceny uczniów

III.

Organy Samorządu Szkolnego

1.       Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są:

- przewodniczący samorządu

- zarząd samorządu

- 3 sekcje: kulturalna, artystyczna, opieki

               2. Zarząd Samorządu Szkolnego składa się z:

                     - przewodniczącego

                     - zastępcy przewodniczącego,

                     - sekretarza,

                     - skarbnika

IV.

Zasady działania organów Samorządu Szkolnego

1.      Przewodniczący (zastępca przewodniczącego):

- reprezentuje samorząd wobec Rady Pedagogicznej

- kieruje pracą samorządu

- przewodniczy zebraniom

2.      Zarząd:

- podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu

- opracowuje plan pracy S.S.

- informuje o prawach i obowiązkach uczniów

3.      Sekcje samorządu:

- organizują imprezy szkolne

- inicjują i przeprowadzają różne akcje szkolne

- przyjmują sprawozdania z działalności

 - odwołują organy samorządu lub poszczególne osoby jeśli nie wywiązują się z powierzonych im zadań

- wybierają nauczyciela będącego opiekunem samorządu

- szefowie sekcji dobierają sobie współpracowników spośród całej społeczności szkolnej

 

V.

Ordynacja wyborcza

1.       Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku

2.       Kadencja Zarządu trwa 1 rok

3.       Przewodniczącego spośród siebie wybierają samorządy klasowe

VI.

Zadania opiekuna Samorządu Szkolnego

1.      Czuwa nad całokształtem prac.

2.      Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.

3.      Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

4.      Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

VII.

Dokumentacja Samorządu Szkolnego

Regulamin Samorządu Szkolnego.

Plan pracy.

VIII.

Postanowienia końcowe

1.      Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów.

2.      Posiedzenie zwołuje przewodniczący lub opiekun.

3.      Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły, a sposób udostępnienia ustala zarząd w porozumieniu z opiekunem.

4.      Samorząd Szkolny obraduje na zebraniach organizowanych zgodnie z planem pracy.

5.      Zarząd jest dysponentem funduszy samorządu.

6.      Fundusze samorządu pochodzą z:

- dobrowolnych składek uczniów,

- dochodów uzyskiwanych z organizowanych przez samorząd imprez.

        7. Zarząd ma prawo przydzielać poszczególnym klasom zadania związane z realizacją       

             potrzeb społeczności uczniowskiej. Zadania te klasa zobowiązana jest realizować pod    

             nadzorem wychowawcy.