Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Jana Pawła II

w Lubieni

Witamy w naszej szkole!


Dnia ................. zapraszamy wszystkich rodziców na ogólnoszkolne i klasowe spotkanie.21.03.2016 r.


.
Analiza ankiety dotyczącej bezpieczeństwa (cyberprzemocy ) oraz zużywania telefonów komórkowych w szkole.

W ankiecie wzięło udział 55 osób rodziców uczniów szkoły w Lubieni :

Na pytanie pierwsze czy dziecko doświadczyło lub był świadkiem cyberprzemocy
Na nie odpowiedziało                         46                co daje         84%
Na tak odpowiedziało                         4                co daje         7 %
Na czy było świadkiem odpowiedziało    5                co daje         9%
Na drugie pytanie czy telefon stwarza zagrożenie cyberprzemocą
Na tak odpowiedziało                         44                co daje         80 %
Na nie odpowiedziało                          8                co daje        15 %
Wstrzymało się do głosu                  3                  co daje        5 %
Na pytanie trzecie czy w szkole powinien obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych
Na tak odpowiedziało                 47                        co daje         85 %
Na nie odpowiedziało                    8  osób                  co daje        15 %
Dodatkowo rodzice zwrócili uwagę na następujące zagrożenia :
  • Wykluczenie z grupy
  • Mobbing
  • Dyskryminacja ze względu na zamożność
  • Oglądanie przez dzieci nieprzyzwoitych i wulgarnych filmików w sieci
  • Przemoc fizyczna i psychiczna
  • Agresja wśród dzieci
  • Dokuczanie dzieciom młodszym przez dzieci starsze
POPDSUMOWANIE

W ankiecie wzięło udział 55 dorosłych osób, które  wypowiedziały się na temat zagrożenia płynącego z posiadania telefonów komórkowych przez ich dzieci na terenie szkoły.
Większość respondentów stwierdziła, iż ich dziecko nie było świadkiem cyberprzemocy (84%), przy czym również większość (bo aż 80%) uważa, iż telefon stwarza takie zagrożenie. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców jest zdania (aż 85%), iż w szkole powinien obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych.
WNIOSKI:
1. Rodzice zdają sobie sprawę z zagrożenia jakim jest cberprzemoc.
2.Rodzice uważają, iż telefon komórkowy w rękach dziecka stwarza tego rodzaju zagrożenie.
.3. Rodzice są zdania, iż w szkole powinien obowiązywać zakaz używania przez dzieci telefonów komórkowych.
4. Rodzice wskazali również na inne zagrożenia, na które może być narażone ich dziecko.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY:
1. Przeprowadzać w dalszym ciągu rożnego rodzaju działania wśród dzieci na temat cyberprzemocy, wykluczenia, mobbingu, dyskryminacji, przemocy, agresji (tematy wskazane przez rodziców).
2. Przeprowadzać w dalszym ciągu w szkole akcje wspierania dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Organizować w dalszym ciągu alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci szkolnych.
4. Wprowadzić na terenie szkoły zakaz używania telefonów komórkowych przez młodzież szkolną.